Mikä rekisteriseloste on, mitä tietoja siitä ilmenee sekä missä siihen voi tutustua?

Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet. Kts. rekisteriselostelomake .

Samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa. Samaan rekisteriin voi kuulua automaattisen tietojenkäsittelyn avulla käsiteltäviä tietoja sekä esimerkiksi paperisella lomakkeella olevia tietoja, jos näitä kaikkia tietoja käytetään rekisterinpitäjälle kuuluvan saman tehtävän hoitamisessa.

Rekisteriseloste tulee pitää jokaisen saatavilla rekisterinpitäjän toimipaikassa. Jos rekisterinpitäjällä on useita toimipaikkoja, seloste on pidettävä nähtävillä kaikissa toimipaikoissa. Jos palvelua käytetään tietoverkossa, rekisteriseloste tulee liittää verkkopalvelun yhteyteen.

Halutessasi voit esittää pyynnön rekisterinpitäjän edustajalle saada nähtäväksesi rekisterinpitäjän laatimat rekisteriselosteet. Jos et saa selostetta nähtäväksesi, voit kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen.

Saako rekisteriselosteen tietoja muuttaa?

Rekisteriseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan jne.

Jos rekisterinpitäjä muuttaa suorittamaansa henkilötietojen käsittelyä, tulee sen myös täydentää tai päivittää rekisteriseloste tätä muutosta vastaavaksi. Rekisterinpitäjän on huolehdittava laatimansa selosteen ajantasaisuudesta ja siitä, että se antaa todenmukaisen kuvan henkilötietojen käsittelystä. Myös rekisterinpitäjän yhteystietoja ja yhteyshenkilöitä koskeva informaatio täytyy pitää ajan tasalla.

Rekisteriselosteen muuttaminen tai täydentäminen ei luo rekisterinpitäjälle oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn. Tämä tarkoittaa esim. sitä, ettei rekisterinpitäjä saa laajentaa tietojen käyttötarkoituksia tai luovuttaa tietoja pelkästään sillä perusteella, että asiasta kerrotaan rekisteriselosteessa.

Ennen kuin rekisterinpitäjä tekee muutoksia henkilötietojen käsittelyyn, sen tulee arvioida, millä edellytyksin suunnitellut muutokset ovat mahdollisia. Onko niihin tarpeen pyytää rekisteröityjen henkilöiden suostumus vai riittääkö, että heille kerrotaan muutoksista etukäteen? Tietosuojavaltuutetun toimistolta voi tarvittaessa kysyä ohjausta näissä asioissa.

Rekisteriselosteen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä säädetään henkilötietolain (523/1999) 10 §:ssä. Tietosuojavaltuutetun toimistolla on mallilomake , jota voi hyödyntää rekisteriselostetta tehtäessä.

Julkaistu 01.02.2000